Vilkår og betingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Gyldighed

1.1. Nedenstående betingelser gælder for alle sælgers tilbud, salg, leverancer og ydelser, også i de tilfælde, hvor der ikke særskilt fra sælgers side er henvist til betingelserne.

1.2. Nedenstående betingelser er alene gældende, også i de tilfælde hvor køber foreskriver andre betingelser/vilkår. Afvigelser er kun gældende, såfremt sælger skriftligt har erklæret sig indforstået hermed.

2. Tilbud og accept

2.1. Alle tilbud afgives med forbehold for mellemsalg, jfr. pkt. 3. Hvis ikke andet fremgår af tilbuddet er dette kun gyldigt, såfremt skriftlig accept fra køber er modtaget af sælger inden fire uger fra tilbudsdato.

2.2. Sælger udsteder ved modtagelse af købers skriftlige overensstemmende accept en skriftlig ordrebekræftelse. Ordrebekræftelsen er afgørende for aftalens indhold.

2.3. Såfremt køber ønsker at acceptere tilbuddet alene for et mindre kvantum end det i tilbuddet anførte, eller såfremt køber ønsker at aftage et større kvantum end det i tilbuddet anførte, er sælger berettiget til at foretage ændringer i både pris og leveringstid. Nævnte ændringer vil i så fald fremgå af ordrebekræftelsen.

3. Mellemsalg

3.1. Indtil købers skriftlige overensstemmende accept er kommet frem til sælger, er sælger berettiget til at indgå aftale med tredjemand vedr. det tilbudte med den virkning, at tilbuddet over for køber bortfalder. Sælger skal dog i så fald uden ugrundet ophold efter modtagelse af købers accept skriftligt med-dele køber, at tilbuddet er bortfaldet.

3.2. Sælger kan ikke gøres ansvarlig for manglende opfyldelse af aftalen som følge af mellemsalg.

4. Pris

4.1. Sælgers priser er baseret på de på tilbudstidspunktet gældende priser. Hvor intet andet er anført, er priserne netto ekskl. moms og levering. Sælger forbeholder sig ret til at ændre priserne som følge af dokumenterede ændringer i valutakurser, toldsatser, skatter, afgifter, transportomkostninger og andre dokumenterede udgifter vedr. den aftalte leverance. Sådanne ændringer berettiger ikke køber til hverken annullering af ordren eller afslag i pris.

5. Betaling

5.1. Betaling skal ske senest den dato, fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdag. Såfremt en sådan ikke er angivet, skal betaling ske kontant ved levering.

5.2. Såfremt leveringen udskydes på grund af købers forhold (fordringshavermora), er køber - medmindre sælger skriftligt meddeler køber andet - alligevel forpligtet til at foretage enhver betaling til sælger, som om levering var sket til aftalt tid.

5.3. Ved betaling efter forfaldsdato beregnes renter af den til enhver tid værende restgæld (inkl. renter) fra forfaldsdag med den til enhver tid gældende udlånsrente i Nationalbanken med tillæg af 8 % samt et rykkergebyr på kr. 100 pr. rykker.

5.4. Køber er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav på sælger, som ikke er skriftligt anerkendt af sælger, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art.

5.5. Såfremt sælger efter tidspunktet for fremsendelse af tilbud skønner, at købers betalingsevne er forringet, eller at købers økonomiske forhold på anden vis tilsiger det, er sælger berettiget til at kræve forudbetaling eller sikkerhedsstillelse af eller for det fulde beløb. Modtages forudbetaling eller sikkerhedsstillelse ikke inden den af sælger angivne frist, skal sælger anses for ubundet af den indgåede aftale, uden at køber derved kan stille noget krav. Sælger er i så fald berettiget til at kræve sit eventuelle tab erstattet.

6. Ejendomsforbehold

6.1. Sælger forbeholder sig ejendomsretten til enhver leverance, indtil fuld betaling er sket.

7. Levering

7.1. Levering sker ab fabrik for købers regning og risiko medmindre andet fremgår af ordrebekræftelsen.

7.2. Leveringstidspunktet er fastsat af sælger efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der foreligger ved tilbuddets fremsættelse/aftalens indgåelse. Sælger er uden ansvar for forsinkelser, der skyldes force majeure eller andre forhold uden for sælgers kontrol. Forsinket levering giver ikke køber ret til hverken at kræve erstatning, tilbageholde betaling eller hæve købet, medmindre særlig skriftlig aftale er indgået herom.

7.3. Såfremt forsinkelse ved levering skyldes, at sælger er i en situation som angivet i pkt. 11.3, udskydes leveringstidstidspunktet med den tid som hindringen varer, idet begge parter dog skal være berettiget til ansvarsfrit at annullere aftalen, når hindringen har varet i mere end 3 måneder. Nærværende bestemmelse finder anvendelse, uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af det aftalte leveringstidspunkt. Sælger skal uden ugrundet ophold meddele køber ændringer i leveringstids-punktet. Forsendelsesmåden vælges af sælger og vil typisk være angivet i ordrebekræftelsen. Det præciseres, at risikoovergang overgår ab fabrik, og at der ikke fra sælgers side tegnes nogen form for forsikring fra risikoovergang.

8. Kvalitet og mængde

8.1. Køber vurderer alene, hvorvidt produktet er egnet til dennes formål, og sælger har ikke noget ansvar herfor. Manglende egnethed giver således ikke køber ret til hverken at kræve erstatning, afslag i pris eller hæve købet.

8.2. Køber er forpligtet til at acceptere en tolerance på +/- 10 % i forhold til den af sælger angivne udgangstykkelse.

8.3. Sælger er berettiget til at levere +/- 10 % af det aftalte kvantum, hvilket skal anses for korrekt levering i relation til mængde.

9. Mangler og reklamation

9.1. Ved levering skal køber straks foretage en sådan undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver.

9.2. Såfremt køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber senest 8 dage efter levering give sælger skriftlig meddelelse herom samt anføre, hvori manglen består. Reklamationer som følge af transportskader skal dog gøres gældende omgående ved varens modtagelse i form af notat på fragtbrevet samt omgående og skriftligt over for såvel transportselskabet samt sælger. Manglende overholdelse af de angivne frister og/eller formkrav bevirker, at køber mister retten til at gøre manglen gældende.

9.3. Køber er ikke berettiget til at disponere over nogen del af det leverede parti, så længe en eventuel reklamationssag verserer.

9.4. Mangler afhjælpes efter sælgers valg ved enten ombytning eller reparation.

9.5. Sker afhjælpning i henhold til pkt. 10.5. ikke inden rimelig tid, er køber under iagttagelse af dansk rets almindelige regler samt nærværende salgs- og leveringsbetingelser berettiget til at hæve aftalen.

9.6. Der gælder en absolut frist for fremsættelse af mangels indsigelser, og har køber således ikke inden 1 måned efter levering skriftligt påberåbt sig manglen over for sælger, kan køber ikke senere gøre den gældende.

10. Ansvarsbegrænsning

10.1. Sælger hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab, der opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte.

10.2. Et erstatningskrav overfor sælger kan under alle omstændigheder ikke overstige fakturabeløbet for den solgte vare.

10.3. Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for sælger, såfremt de forhindrer eller forsinker aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld:

10.4. Force majeure, arbejdskonflikt i ind- eller udland og enhver anden omstændighed, som sælger ikke er herre over, såsom brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft, udeblivelse eller forsinkelse af tilførsel af værktøjer, råstoffer eller halvfabrikata eller tilsvarende leveringsvanskeligheder samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

11. Returnering

11.1. Det solgte modtages kun retur efter forudgående skriftlig aftale, og sælger forbeholder sig ret til et returneringsgebyr.

11.2. I det tilfælde, hvor køber er berettiget til at ophæve handlen, eller såfremt det solgte returneres til sælger med henblik på ombytning eller afhjælpning af mangler, skal det solgte fremsendes til sælger i original emballage og for købers regning og risiko. I det omfang sælger påføres forsendelses omkostninger m.v., er sælger berettiget til at kræve disse refunderet af køber og modregne disse i købers eventuelle krav mod sælger. Efter afsluttet reparation eller ved ombytning er køber forpligtet til for egen regning og risiko at afhente den reparerede eller ombyttede gen-stand hos sælger.

12. Produktansvar

12.1. For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret. Sælger er kun ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab, såfremt dette ansvar følger af ufravigelige retsregler, idet nærværende salgs- og leveringsbetingelser skal anses for en fravigelse, således at sælger ikke er ansvarlig for noget indirekte tab.er sælger ikke ansvarlig.

13. Transport af rettigheder og pligter

13.1. Sælger er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen til tredjemand. Køber er ikke berettiget til at overdrage sine rettigheder og pligter i henhold til aftalen til tredjemand, medmindre sælger skriftligt samtykker heri.

14. Lovvalg og værneting

14.1. Enhver tvist mellem parterne skal afgøres i henhold til dansk ret. Retten i Sønderborg skal være værneting.

Maj 2020.